fbpx

Provozní řád bowlingu Smíchov

1) Návštěvníci bowlingového centra Bowling Smíchov jsou povinni respektovat provozní řád, půjčovní řád, požární a poplachové směrnice a pokyny místního personálu.

2) Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém bowlingu, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry před jejím započetím.

3) Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.
4) Hráč je povinen se dostavit 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem. Klient, který si zamluví bowling a nedostaví se, nebo rezervaci zruší v období kratší než alespoň 24 hodin před začátkem hry a bowling se nepodaří prodat jinému klientovi, je povinen zaplatit stornovací poplatek, který činí 100% z ceny rezervovaného bowlingu.

5) Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.

6) Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze hrajícím osobám a to pouze ve speciální bowlingové obuvi, kterou je možno zapůjčit u obsluhy bowlingu. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.

7) Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen se řídit pokyny obsluhujícího personálu. Zejména nesmí: – vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se dráha nerozsvítí – vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se shrnovací závora nezvedla a zůstala v dolní poloze – pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule – vstupovat na dráhu s jídlem a pitím – ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů

8) Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán.

9) Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.

10) Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní. Provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře. Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese herna odpovědnost. Při použití vlastního náčiní (bowlingových koulí) přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození hracího zařízení, způsobené tímto náčiním.

11) Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.

12) Pokud hráč poruší zásady, stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.

13) V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení bowlingu má vedení Bowlingu Karel právo na náhradu způsobené škody.
14) Stížnosti a připomínky je možno zaznamenat do „Provozní knihy“ na recepci nebo odeslat stížnost na e-mail info@bowlingsmichov.cz.

15) V zájmu zajištění Vaší bezpečnosti mohou být některé prostory této budovy zabezpečeny a snímány bezpečnostní kamerou. Veškeré záznamy budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Záznamů může být použito pouze za podmínek stanovených platnými právním řádem.

15) Slevy nelze sčítat vyjma Multisport karty. ISIC karta nelze kombinovat se senior slevou atd.....ale ISIC/EYCA/Andělská karta nebo senior sleva lze kombinovat s Multisport kartou.

Provozní řád je platný od 27. 8. 2019.

Provozovatel: Bowling Servis s.r.o. Provozovna: Bowling Smíchov, Na Bělidle 25, 150 00 Praha 5